RODO

Polityka ochrony danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Katarzyna Krzeptowska – Dukarić z siedzibą Mrowce 17h, właściciel Obiektu.Wszelkie zapytania, uwagi i zastrzeżenia dotyczące naszej Polityki ochrony danych osobowych prosimy kierować na: rezerwacja@domkizehej.pl lub pod adres Mrowce 17h.

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo przekazują.

Państwa dane osobowe otrzymujemy w związku z procesem rezerwacji / zawarcia umowy / zgłoszenia na realizację usługi w Obiekcie lub w wyniku pozostawienia tych danych przez Państwa za pomocą̨ formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, portalach internetowych, z którymi współpracujemy lub za pomocą̨ innych kanałów komunikacji bezpośredniej.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez nas zawartej z Państwem umowy / obsługi Państwa rezerwacji / obsługi składanych przez Państwa zapytań.

Przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Obiektu, którym jest:

 • zapewnienie dostarczenia, bezpieczeństwa i rozliczenia usług / rezerwacji / transakcji dotyczących usług, które Państwu świadczymy, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych Obiektu;
 • obsługą Państwa zapytań́ przekazywanych do Obiektu, gdy nie są̨ one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenia badań i analiz statystycznych strony internetowej Obiektu między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz portali internetowych pośredniczących w zawarciu z Obiektem umowy / zgłoszenia na zarezerwowaną przez Państwa usługę̨, między innymi pod kątem jej funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań́ i potrzeb odwiedzających;
 • windykacji należności; prowadzenia postępowań́ sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • przetwarzanie Państwa danych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług Obiektu, w tym do wysyłki informacji handlowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 Dane, o których mowa obejmować będą następujący zakres:

 1. Imię, nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Nr Dowodu osobistego / Paszportu
 4. Nr telefonu, adres e-mail
 5. Nazwa firmy, adres, NIP
 6. Nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, które mamy dla Państwa świadczyć, czyli obsługi Państwa rezerwacji lub realizacji innych usług, których dotyczy umowa.                                                                                                                           Dobrowolna jest także zgoda na otrzymywanie informacji o specjalnych ofertach, promocjach, zniżkach i innych akcjach marketingowych. Jest ona nam potrzebna, abyśmy mogli kierować do Państwa nasz newsletter. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie tych materiałów, po prostu nie będziemy ich do Państwa przesyłać. W dowolnym momencie możecie zmienić udzielone zgody.

Państwa dane osobowe, przechowujemy dane do momentu, aż zakończymy realizację Państwa rezerwacji lub innej usługi, którą dla Państwa wykonujemy oraz minie czas związany z ewentualnym dochodzeniem roszczeń w związku z tymi usługami.

Dodatkowo, dane mogą̨ być́ przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy / zakończenia pobytu.

W zakresie przetwarzania danych mogą Państwo:

 • mieć dostęp do treści Państwa danych i ich sprostowania,
 • w uzasadnionych przypadkach poprosić nas o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych lub wnieść sprzeciw wobec konkretnych sposobów wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych,
 • w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach poprosić nas o przesłanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim.

Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym pracownikom i współpracownikom, którzy mają mieć́ do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować́ wysoką jakość́ obsługi.

Jeśli udostępnione nam przez Państwa dane są przetwarzane przez podmiot zewnętrzny, to tylko na nasze zlecenie i na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszystkie podmioty, które przetwarzają̨ Państwa dane osobowe zapewniają̨ ich bezpieczeństwo i wypełniają̨ wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

Możemy również przekazać́ Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 Państwa dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko w przypadku konieczności takiego przekazania danych dla celów realizacji zawartej przez Państwa umowy / zgłoszenia.

Państwa dane osobowe będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),  jednakże nie będzie to wywoływać́ wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać́ na Państwa sytuację.