Regulamin

 1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia opłaty rezerwacyjnej- nie podlega zwrotowi)) umowę najmu uważa się za zawartą.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 złotych (wyjątek Sylwester 600 zł), która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu domku. Kaucji podlega również rabatowa Karta Tatrzańska będąca w dyspozycji Klienta w czasie pobytu.
 4. Doba zaczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Klient zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt w gotówce nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Klient oraz osoby zameldowane w domku zobowiązani są do dokonania opłaty miejscowej w wysokości określonej przez Urząd Miasta Zakopane.
 6. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają klienci na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności
 7. Uwagi, co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 8. Klient odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu.
 9. Osoba przekazująca domek udzieli Państwu stosownego instruktarzu o sposobie palenia w kominku. Każde odpalenie kominka może odbywać się samodzielnie jednak to klient ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne utrzymanie ognia w palenisku oraz zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności wobec użytkowników – szczególnie zwracamy uwagę na dzieci. 
 10. Klient, rodzice, opiekunowie zobowiązani są do sprawowania opieki nad dziećmi, z którymi przebywają w trakcie trwania pobytu w domku. Z tego tytułu ponoszą również odpowiedzialność za szkody wynikłe z braku właściwego nadzoru.
 11. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, palenia świeczek oraz chodzeniu w butach na obcasach lub butach, które mogą uszkodzić powierzchnię drewnianą podłóg oraz schodów.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej nie wolno w domku używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przyjmowania zwierząt.
 14. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku.
 15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności finansowej względem Klienta za zdarzenia losowe niewynikające z bezpośredniej winy Właściciela takich jak, awarie elektryczne, wodnokanalizacyjne lub techniczne urządzeń znajdujących się w domku powstałe w skutku nagłym. Każde takie zdarzenie Klient jest obowiązany zgłosić Właścicielowi.
 16. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7 do 22.
 17. Obowiązuje zakaz wynoszenia ręczników poza obiekt i wykorzystywanie ich w innych celach niż są do tego przeznaczone.
 18. Każda niezgłoszona osoba w momencie meldunku płatna 100 zł doba.
 19. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej liczby osób przebywających w domku w trakcie pobytu, Właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy ze skutkami finansowymi.
 20. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia pobytu Gościa i nakazu niezwłocznego opuszczenia obiektu.